Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

poniedziałek, środa, czwartek i niedziela: 13:00 – 23:00
promocyjny wtorek: 12:00 – 23:00
piątek i sobota: 13:00 – 24:00

tel: (77) 413 46 84
Kliknij, aby zadzwonić

Regulamin

HETMAŃSKA RESTAURANT&PUB

§1
WPROWADZENIE
 1. Właścicielem lokalu Hetmańska Restaurant&Pub zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma Feldman-Restaurants Urszula Feldman z siedzibą w Byczynie 46-220 przy ulicy Poznańskiej 2., NIP 7510009044, REGON 530752860, telefon: +48 691 046 745, adres e-mail: biuro@feldman-restaurants.pl.
  Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług w lokalu, drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży bezpośrednio w lokalu, telefonicznie, za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
§2
Definicje
 1. Sprzedawca – firma Feldman-Restaurants Urszula Feldman z siedzibą w Byczynie 46-220 przy ulicy Poznańskiej 2., NIP 7510009044, REGON 530752860, telefon: +48 691 046 745, adres e-mail: biuro@feldman-restaurants.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2.  Produkt, Danie – Kompozycja składników zawarta w karcie menu dostarczana klientowi w lokalu na miejscu, na wynos lub dostarczana w wybranym terminie pod wskazany adres.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupu dań lub produktów.
 4. Hetmańska Restaurants&Pub – lokal gastrnomiczny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Rynek 1, 46-220 Byczyna.
 5. Obsługa lokalu – pracownicy Hetmańska Restaurants-Pub
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem telefonicznie, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Hetmańska Restaurant&Pub
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane obsłudze lokalu bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. S4H– program gastronomiczny na którym tworzymy bazę klientów, adresów dostaw i danych podanych przez klientów.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem bezpośredniego złożenia zamówienia w lokalu lub telefonicznie. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 11. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany u obsługi lokalu. Obszar obejmuje teren miasta Byczyna oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z lokalu Hetmańska Restaurant&Pub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
   Dane osobowe  Cel przetwarzania
   Imię i nazwisko  Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach, dokonywanie rezerwacji
   Adres e-mail  Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
   Numer telefonu  Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy lokalu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, dania, kontakt w przypadku rezerwacji w lokalu.
   Adres dostawy  Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności.
 5. Wszelkie ceny podane w karcie menu, ofertach lub na stronie internetowej lokalu w zakładce http://hetmanska.feldman-restaurants.pl/menu/ podane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
§4
Zamówienie Produktu
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bezpośrednio, osobiście u obsługi lokalu, telefonicznie pod nr tel. 77 413 46 84 oraz wyboru Produktów, dań zgodnie z ofertą restauracji dostępną w karcie menu lub http://hetmanska.feldman-restaurants.pl/menu/
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  a. osobiście w lokalu sprzedawcy
  b. telefonicznie pod numerem 77 413 46 84.
  c. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 22.00,
  d. drogą elektroniczną na adres: biuro@feldman-restaurants.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, który otrzyma. W przypadku zamówień na wynos lub z dostawą Klient poza wyborem produktu podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności lokalu oraz punkcie III niniejszego regulaminu
  Z chwilą złożenia zamówienia przez klienta dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 5. W przypadku składania zamówień na wynos oraz z dostawą do klienta pod wskazany adres, Klient podając swoje dane kontaktowe oraz adresowe automatycznie wyraża zgodę na zapisanie w bazie klientów w systemie S4H. Zapisane dane służą wyłącznie w celu realizacji zamówień klienta i tworzenia historii zamówień.
§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu
 1. Zamówienia w lokalu są przyjmowane przez obsługę lokalu Hetmańska Restaurant&Pub, która określa czas ich realizacji. Z uwagi na technologię przygotowywanych produktów i dań opierającą się na świeżych produktach czas realizacji zamówienia wynosi od 25-40 min. Z możliwością wydłużenia w niedziele i święta.
 2. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są przez obsługę lokalu Hetmańska Restaurant&Pub, która określa czas ich realizacji, biorąc pod uwagę obecną sytuację w lokalu, oraz ilość zamówień.
 3. Dokonywanie zmian w zamówieniach złożonych bezpośrednio w lokalu dotyczące zamówień na miejscu lub na wynos, takich jak zmiana produktu jest niemożliwe.
 4. Dokonywanie zmian w zamówieniu telefonicznym takich, jak zmiana Produktu lub adresu dostawy jest niemożliwe.
 5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą lub obsługą lokalu Hetmańska Restaurant&Pub.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  c. braku dostępu do danych osobowych i telefonu kontaktowego ;
  d. nieopłacenia zamówienia ;
  e. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Koszt dostawy Produktu na terenie miasta i w pobliskich miejscowościach nie jest wliczony w cenę Produktu określonego w Cenniku dostępnym w karcie menu, ofertach lub na stronie internetowej. W przypadku realizacji zamówień z dowozem może być doliczona opłata dodatkowa. Sprzedawca ma również prawo do odmowy realizacji zamówienia pod adres znajdujący się poza wymienioną strefą dostaw.
  Cennik dostaw dostępny jest u obsługi lokalu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 9. Klient nie ma prawa do wstrzymania dostawy po złożeniu zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia klient jest zobowiązany do zapłaty całego kosztu złożonego zamówienia.
 10. Sprzedawca dopuszcza możliwość eliminacji niektórych składników z produktów, dań. Za indywidualne wykluczenia lub dodatkowe składniki doliczona będzie dodatkowa cena.
 11. Istnieje możliwość zamówienia ½ porcji dania głównego, sałat, naleśników lub makaronów. Koszt takiego zamówienia to 70% ceny pełnej porcji danego dania lub menu.
 12. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji każdego wykluczenia z diety i zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 13. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 12 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 14. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient jest w takim wypadku zobowiązany do zapłaty za zamówienie i nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 15. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub opóźnią realizację zamówienia na miejscu w lokalu lub z dostawą, Klient nie zachowuje możliwości dochodzenia zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi, nieprzewidzianą awarią w lokalu, lub w trasie. Nie jest możliwe również dochodzenie odszkodowania w takich przypadkach.
 16. W przypadku zamówień z dostaw, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy., gdyż Dostarczenie następuje pod wskazany w trakcie składania zamówienia adres klienta.
 17. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu.
§6
Metody płatności
 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a. Płatność kartą płatniczą- dostępna metoda jedynie w lokalu Hetmańska-Restaurant&Pub
  b. gotówkowe
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie zamówienia.
§7
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 22.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej).
  b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
§9
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w rozmowie telefonicznej, w treści wiadomości e-mail np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności lokalu Hetmańska Restaurant&Pub z uwagi na konieczność remontów lokalu, awarii sprzętu. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności lokalu nie może naruszać praw Klienta.
§10
Prawa Konsumenta
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
§11
Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w lokalu Hetmańska Restaurant&Pub bezpośrednio lub telefonicznie od Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności Hetmańska Restaurant&Pub
§12
Prawa Autorskie
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do lokalu Hetmańska Restaurant&Pub jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Hetmańska Restaurant&Pub obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Hetmańska Restaurant&Pub podlega ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować , za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§13
Postanowienia Końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.